صفحه اصلی / Noorgir VoidMarkazi

نورگیر و ووید مرکزی

نورگیر گنبدی نورگیر مرکزی ساختمان آموزش ووید مرکزی ووید مرکزی
محل: مجتمع تجاری نواب محل: شاهرود محل: شهرکرد محل: شاهین شهر-اصفهان
کارفرما: خصوصی کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
کارفرما: شرکت توانیر کارفرما: هتل آزادی

 

 

ووید مرکزی ووید مرکزی

محل: مجتمع تجاری الماس اصفهان محل: مجتمع چهارباغ اصفهان محل: محل:
کارفرما: شهرداری اصفهان کارفرما: خصوصی کارفرما: کارفرما:

 

 

 

محل: محل: محل: محل:
کارفرما: کارفرما: کارفرما: کارفرما: