صفحه اصلی / سردرب و سالن انتظار

سردرب و سالن انتظار

سالن انتظار بیمارستان چشم سالن در بخش یو سی اف
سالن تحقیقات
سردرب ایستگاه مترو
محل: اربیل عراق محل: انرژی اتمی محل: شمال اصفهان محل: صفحه اصفهان
کارفرما: دولت سوئد (با مشارکت دولت کردستان) کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران کارفرما: سازمان صنایع دفاع کارفرما: شرکت قطارهای شهری اصفهان

 

 

سردرب ورودی و نماد
سالن اجتماعات سالن تولید در فاز1
سر درب
محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر محل: جی شیر اصفهان محل: اصفهان محل: گچساران
کارفرما: پتروشیمی فن آوران
کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان کارفرما:شرکت نفت ابزار
کارفرما: شرکت نفت گچساران

 

 

سالن آمفی تئاتر دانشگاه سالن تولید

محل: گناباد مشهد محل: دولت آباد اصفهان

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گناباد کارفرما: خصوصی