3- یونی بت (UNIBAT) از مجموعه اتصالات منشوری (هرمی – تک واحدی)

این سیستم که برای اولین بار در انگلستان ابداع شده از واحد های هرمی تکرار شونده تشکیل شده بطوریکه این هرم های معکوس با قاب های صلب مدول های استاندارد این سیستم را در لایه فوقانی و میانی تشکیل داده و در گوشه ها با استفاده از پیچ های فولادی با مقاومت کششی بالا به یکدیگر متصل می شوند

این هرم ها تشکیل دهنده شبکه برای اطمینان از درستی ابعاد و کیفیت جوش جداگانه در کارخانه تولید شده و با اتصال آنها به یکدیگر در محل پروژه شبکه سازه فضایی احداث می گردد هرواحد از چهار عنصر فوقانی (قاب مربعی در قاعده هرم) چهار عضو جان (مهاری) و پنج قطعه پیونده ای (بصورت کوبن کاری) در چهار گوشه هرم و راس آن تشکیل شده که در آنها مقاطع قوی تر برای تطابق با نیروهای برشی بزرگ تری که در اطراف ستونهای سازه فضایی ظاهر می شود به کار می روند پس از مونتاژ با سیستم UNIBAT  یک شبکه لوزی روی مربع ایجاد می شود .

 

http://spacestructuresco.com/pic/c/4.gif